วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทา เปิดรับตรงรอบโควต้า 63 แล้ว

Yoth

เด็กใหม่ (4)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:5
เมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13.40 น.

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts
- B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
- B.A. (Hotel and Tourism Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
• Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
• Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
• Tourism and Transportation Major / วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration
- B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (บริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)
• International Business Major / วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
• Digital Business Management Major / วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา B.Ed. (Mathematics Education)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา อังกฤษ-ไทย)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสี่เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.0
3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

ระยะเวลาการรับสมัคร
10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2562

ชนิดของโควต้าที่เปิดรับ
1. โควต้าโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยนำใบปพ. ที่มีผลการศึกษา 4 หรือ 5 เทอม ที่ระบุว่านักเรียนศึกษาในโรงเรียนอยู่ในจังหวัดที่ระบุ คือ จ.นครปฐม, จ.สมุทรสาคร , จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี มาสมัคร
2. โควต้าความเป็นเลิศด้านภาษา
นำใบปพ. ที่มีผลการเรียน 4 หรือ 5 เทอม ที่ได้เกรดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ได้เกรดเฉลี่ย(เฉพาะภาษาต่างประเทศ) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป นำมายื่น ที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (ไม่ต้องสอบ)

วิธีการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
- สมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ ห้องประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.034-964946 กด 101, 082-5601365
เวลาติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และ วันนักขัตฤกษ์)
- สมัครทางออนไลน์ที่ www.pr.ssruic.ssru.ac.th

- เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครเข้าเรียน
1. สำเนาเอกสารการศึกษา ใบปพ.ที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน หรือ ใบสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำประชาชน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. รูปติดที่ใบสมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ติดบนใบสมัครให้เรียบร้อย (มาเขียนใบสมัครที่วิทยาลัย)

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1-En7kGOZGEBC-DlNCn97UG2saa66-gY1rDNEAe6a8xU/edit?usp=sharing

GUEST1583608372

หัดอ่านหัดเขียน (7)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST: 217
1 เมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 23.44 น.

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

 

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการแสดงรำวงมาตรฐานสำหรับครูนาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21” รหัส 629142002 ระดับ กลาง สาระ ดนตรี-นาฎศิลป์ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )

หน้า จาก 1 ( 1 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
1

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา