วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครในระบบ TCAS64 รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2564

OATHx

เด็กใหม่ (3)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:2
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 14.08 น.

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครในระบบ TCAS64 รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม โดยมีโครงการที่เข้าร่วมดังนี้

 

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

- ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Online)

คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ

- ต้องเป็นผู้ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมจริง หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดเป็นผู้รับรองแทน

ระดับการศึกษาและผลการเรียน 

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (เทอม1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนนมาตราฐานสากลเช่น A Level,IB,NCEA หรือ วุฒิ GED

เกณฑ์การคัดเลือก

 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสา หรือทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเข้าค่ายพลเมืองจิตอาสาต่อไป
 • การคัดเลือกในค่ายฯ จะพิจารณาจากการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการทำประโยชน์เพื่อนส่วนรวม/ชุมชน
 • มหาวิทยาลัยจะนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35  หรือ 175 คะแนน และผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่เกิน 2 ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือ 150 คะแนน พิจารณาแทนการสอบข้อเขียน

จำนวนที่เปิดรับ

3 คน

โครงการนักศึกษาพิการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

- ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Online)

- ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา

 

ระดับการศึกษาและผลการเรียน 

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (เทอม1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

จะต้องเป็นบุคคลผู้มีพิการดังต่อไปนี้

 • คนพิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ประเภทตาบอด ตาบอดทั้งสองข้าง อ่านละเขียนอักษรเบลล์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 3 โปรแกรม
  • ประเภทสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้

- คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและสามารถเขียนหนังสือได้

- คนพิการทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ 

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 • ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 
 • ต้องมีผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

จำนวนที่เปิดรับ

1 คน

โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคกลาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

- ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Online)

- ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา

ระดับการศึกษาและผลการเรียน 

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (เทอม1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 • ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 
 • ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 

จำนวนที่เปิดรับ

1 คน

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : 5 - 18 มีนาคม 2564

ชำระเงินผ่าน Smart Bill Pay : 5 - 18 มีนาคม 2564

ผู้สมัครยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะโครงการนักศึกษาพิการ) : 10 มีนาคม 2564

ผู้สมัครทักท้วงกรณีข้อมูลผิดพลาด : 19 - 22 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบแรกเผื่อเข้าค่ายคัดเลือกฯ : 12 เมษายน 2564

เข้าค่ายคัดเลือกรอบสุดท้าย : 23 - 25 เมษายน 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) : 10 - 11 พฤษภาคม 2564

สละสิทธิ์ในระบบ : 12 - 13 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) : 19 พฤษภาคม 2564 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามสอบถามได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th / FB : https://www.facebook.com/CD.PSDS

แก้ไขครั้งที่ 1 โดย OATHx เมื่อ23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 14.12 น.

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา